Geschiedenis

De tennisclub Burmania werd opgericht op 11 juli 1962. Het idee daartoe ontstond bij een groepje van nog geen twintig tennissers, die speelden op een tegelbaan achter Hotel Frederiksoord. In 1963 werd met steun van de Gemeente een baan aangelegd achter het restaurant De Adelhof. In het begin van de jaren ’70 was het aantal leden gestegen tot ongeveer 80.

De noodzaak voor een tweede baan werd duidelijk; deze werd in 1972 gerealiseerd.

Eind zeventiger jaren, het aantal leden was gestegen tot bijna 150, werd voor het eerst door een aantal teams deelgenomen aan de competitie. Mede hierdoor werd de behoefte aan een clubgebouw steeds dringender. In 1982 was het dan zover (wel zonder douches), met de toepasselijke naam “De Keet”.

In 1985/86 volgden een nieuw hek rond de banen, draaiing van de banen in een Noord-Zuid richting met gelijktijdig vervanging van de gehele toplaag. Het ledental volgde de landelijke tendens en groeide gestaag tot boven de 150. In 2001 is het aantal 200 bereikt. Na een daling in de daarop volgende jaren groeide, door het jeugd-(2006) en seniorenplan(2007), het aantal leden in 2008 naar 250.

De “Keet” werd in de winter 1992/1993 gerenoveerd, dankzij een renteloze lening van de gemeente. De oude groene kantine werd getransformeerd in een fris stenen gebouwtje, met uitstekende douches en een grote berging voor het materiaal. Door een grote inzet en inbreng van de eigen leden kon het project binnen een bescheiden begroting worden uitgevoerd.

Niet lang na de opening – in de loop van ’94 – werd geprobeerd het aantal banen uit te breiden van 2 naar 3 of liefst 4 banen. Dit was nodig geworden door de voortgaande groei van het aantal leden. Ruimtelijk konden er echter geen mogelijkheden worden gevonden.

De gemeente heeft in 1995 de club een genereus aanbod gedaan om de impasse te doorbreken:

– bij de sporthal aan de Middenweg wilde zij een tennispark aanleggen van 4 gravelbanen, com-pleet met hekwerk en verlichting. Dit park werd ons aangeboden in ruil voor de bestaande accommodatie bij De Adelhof. De ledenvergadering ging bijna unaniem (98%) hiermee akkoord.

– De consequentie was uiteraard wel dat het clubhuis voor rekening van T.C. Burmania zou moe-ten worden gebouwd. Gezien de financiële lasten die dit met zich bracht, is gekozen voor een cascobouw en de afwerking in eigen beheer. Door deze aanpak kon de af te sluiten lening relatief beperkt blijven, waardoor de contributieverhoging ook binnen acceptabele grenzen kon blijven (+ 16%).

Het casco is midden ’96 opgeleverd en na een jaar van hard werken door een vasthoudende groep leden – de bouwgroep – kon het clubgebouw door een trotse voorzitter in het voorjaar van 1997 officieel worden ingewijd.

Anno 2012 hebben wij de beschikking over een prachtig tenniscomplex met een fraaie kleedaccommo-datie en een riante kantine, waarvan de inrichting regelmatig aan de eisen van de tijd aangepast wordt. Bovendien is er een oefenmuur. Met veel zelfwerkzaamheid van de leden werd deze in 2002 gereali-seerd. In het begin van 2007 is, dank zij sponsoring en zelfwerkzaamheid, ook een minibaan aangelegd waarmee in een behoefte voor het groeiend aantal jonge jeugdleden is voorzien. En tenslotte: in 2010 is het park geheel gemoderniseerd; de gravelbanen zijn vervangen door allweather Smashcourt banen , waardoor het jaar rond kan worden gespeeld en na regenval bijna meteen kan worden doorgespeeld. Dit was tevens de aanleiding om de bestuurskamer in het clubgebouw “De Spille” om te bouwen tot een goed verwarmbare winterkantine. Het grond onder het materiaalhok werd door de gemeente in 2011 in erfpacht formeel overgedragen en door een aantal vrijwilligers geheel opgeknapt en van een nieuw dak voorzien.

Ons park is een product van goed bestuurschap en vooral het product van een grote inzet van de leden. Een bezit waar wij zuinig en met zorg mee om moeten gaan.

In juli 2012 is het 50-jarig bestaan op gepaste wijze herdacht en is een herinneringsboekje uitgegeven: TC Burmania 50 jaar.